การจัดสานเสวนา

การจัดสานเสวนา

การสานเสวนารอบที่ 1 ในหัวข้อเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงาน และความเป็นไปได้” จำนวน 4 เวที โดยแต่ละเวทีได้ผ่านการพิจารณาและคัดเลือก ดังนี้

รอบที่ 1/1 จัดที่จังหวัดสงขลา พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

รอบที่ 1/2 จัดที่จังหวัดกระบี่ พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

รอบที่ 1/3 จัดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

รอบที่ 1/4 จัดที่จังหวัดชุมพร พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน

16,745 thoughts on “การจัดสานเสวนา