พื้นที่การศึกษา

การศึกษานี้ได้กำหนดพื้นที่ศึกษาทั้งหมด 15 จังหวัดภาคใต้ (รวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย 

4.1  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน มีจำนวนทั้งสิ้น 7 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี 

4.2  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีจำนวนทั้งสิ้น 8 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สตูล และสงขลา  

โดยพื้นที่ศึกษาที่กำหนดไว้ดังกล่าว ได้ทำการศึกษาครอบคลุมในทุกอำเภอของแต่ละจังหวัดตามหลักการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ศึกษาผลกระทบในวงกว้างหรือผลกระทบที่มีนัยสำคัญที่ครอบคลุมพื้นที่ที่คาดว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินและทางเลือกพลังงานอื่น ๆ