ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1  รัฐบาลสามารถกำหนดนโยบายการพัฒนาและจัดหาพลังงานในภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของประชาชน

5.2  กระทรวงพลังงานสามารถปรับปรุงแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า (PDP) สำหรับใช้เป็นกรอบการพัฒนาและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานในพื้นที่ภาคใต้ให้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิดความมั่นคงในการจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้