คณะศึกษา

การศึกษาครั้งนี้ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมีหน่วยงานร่วมดำเนินงาน 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย 

  • ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  • มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะผู้ศึกษาประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.จำลอง โพธิ์บุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ คณะผู้ศึกษาประกอบด้วย คณาจารย์จากสถาบันการศึกษาทั้ง 4 แห่ง ดังกล่าว รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ และนักวิชาการอิสระ จำนวน 28 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะมีนักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยร่วมดำเนินงาน โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

  • ทีมศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
  • ทีมศึกษาด้านสังคมและการมีส่วนร่วม
  • ทีมศึกษาด้านพลังงานและเทคโนโลยี
  • ทีมศึกษาด้านเศรษฐกิจและขนส่ง
  • ทีมศึกษาด้านการบริหารจัดการ