ข้อมูลพลังงาน

กระทรวงพลังงาน : https://www.egov.go.th/
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน : http://www.eppo.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน : https://www.erc.or.th/
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน : https://www.dede.go.th/
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : https://www.egat.co.th/
International Energy Agency : https://www.iea.org/