การจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเป็นระยะ

การจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเป็นระยะ ที่ปรึกษาต้องจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้เข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาอย่างจริงจัง โดยผ่านการสัมมนาหรือรับฟังความเห็นแบบกลุ่มย่อย (Focus Group) ในแต่ละขั้นตอนของการทำรายงาน และจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นตามความเหมาะสม